De SiR Goodwill methode

Plan – Do – Check – Act

Wij onderscheiden ons door onze ervaring als Hospitality professionals. Onze kennis en ervaring zetten wij in om medewerkers met een praktische en wetenschappelijk onderbouwde methodiek naar een 9+ ervaring te leiden.

DO

Intake

Belevingsmeting

Borging

Betrekken team

Ambassadeurs betrekken

Ambassadeurs selecteren

Verbeteracties

CHECK

ACT

PLAN

In deze fase beginnen wij met het maken van een strategisch plan, hierbij houden wij rekening met de wensen van de cliënt, de behoefte van de eindgebruiker en de missie en visie van de organisatie. Binnen de SiR Goodwill methode vallen de intake, belevingsmeting en de kick-off bij de planning fase.

CHECK

Om te kijken of de verbeteracties het gewenste effect behalen, wordt er nog een belevingsmeting gedaan; de 1-meting. Het doel hiervan is om in kaart te brengen wat het effect is geweest van de verbeteracties en waar er nog verdere winst kan worden behaald.

DO

In deze fase implementeren wij verbeteracties waarbij zowel de eindgebruiker, cliënt en medewerkers, hoog betrokken zijn. Deze betrokkenheid zorgt voor een groter succes in de toekomst, ook na afronding van het initiële verbetertraject.

ACT

Hier worden de verbeteracties geoptimaliseerd en wordt het verbetertraject in co-creatie geborgd om de acties een duurzaam positief effect te laten behalen.

Model SiR Goodwill Methode voor medewerkers

ONTWIKKELING

  • Betrokkenheid bij verbeteracties: kerngroepen en/of commissies met stakeholders van alle lagen van de organisatie
  • Verantwoordelijkheid geven in signaleren, uitwerken en implementeren van verbeteracties
  • Coaching in optimaliseren van gastvrijheidsbeleving

OMGEVING

  • Tevredenheid en werkprocessen in kaart brengen aan de hand van metingen en guest journeys
  • Gerichte acties opstellen en uitvoeren met medewerkers en eindgebruikers, om zo de effectiviteit en het succes van de actie te kunnen garanderen

Medewerker beleving

Het model, zoals hierboven afgebeeld, geeft de inzet weer van SiR Goodwill met betrekking tot de beleving en ontwikkeling van medewerkers. De medewerkerbeleving staat hierbij centraal. Het doel van SiR Goodwill met betrekking tot medewerkers is om procesmatig de medewerkerbeleving te verbeteren. Hierbij ligt de focus op het stimuleren van ontwikkeling van medewerkers en op het optimaliseren van de werkomgeving. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid stimuleren leidt tot hogere beleving. Dit is onderdeel van onze SiR Goodwill Methode die wetenschappelijk onderbouwd is.

De ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd door de betrokkenheid en begeleiding bij het opzetten, uitvoeren, en borgen van verbeteracties. Daarnaast worden medewerkers gecoacht in het optimaliseren van de gastvrijheidsbeleving binnen de organisatie. Hiervoor werken medewerkers in verbeterteams waar samenwerking en effectief werken in teams ontwikkeld wordt. Door het signaleren, uitwerken en invoeren van verbeteracties leren wij medewerkers om (nog) meer verantwoordelijkheid binnen hun functie te nemen.

De omgeving van de medewerkers wordt geoptimaliseerd door middel van het in kaart brengen van de werksituatie m.b.t. beleving van medewerkers. Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van interviews en metingen. De resultaten, conclusies en aanbevelingen  van deze metingen worden in gepresenteerd. In co-creatie met verbeterteams worden de concrete acties op bovengenoemde manier geïmplementeerd.

Toelichting SiR Goodwill Methode voor medewerkers

Wij onderscheiden ons door onze ervaring als Hospitality professionals. Onze kennis en ervaring zetten wij in om medewerkers met een praktische en wetenschappelijk onderbouwde methodiek naar een 9+ ervaring te leiden. Alle onderdelen worden door ons ingericht om zoveel mogelijk waarde  te creëren voor de medewerker die op haar/zijn beurt (meer)waarde creëert voor de eindgebruiker van een service en/of product.

Wij begeleiden samen met onze samenwerkingspartners organisaties – middels Gastvrijheid, Beleving en een duurzame Relatie met alle stakeholders – tot onderscheidende spelers door het creëren van duurzame relaties met gezonde financiële huishoudens.

SiR Intel, het Amerikaanse bedrijf dat de basis vormt voor de werkwijze van SiR Goodwill, heeft een wetenschappelijk onderbouwde benadering geïntroduceerd. De basis wordt gevormd door co-creatie in relatie met klanttevredenheid en loyaliteit.

Door middel van kort cyclische verbeteracties en belevingsmetingen bouwen wij continu aan de beleving van zowel medewerker als patiënt. Medewerkers worden gedurende het hele proces van opzetten en uitvoeren van verbeteracties betrokken en krijgen verantwoordelijkheid. Daarnaast worden de medewerkers gecoacht om hun vaardigheden en kennis over de gastvrijheidsbeleving van collega’s, patiënten en bezoekers te versterken. Het uiteindelijke doel is om samen een belevingsomgeving te creëren waarin de ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd. Dit is een projectmatige aanpak met een start en oplevering. Door dit opleidingstraject zullen de medewerkers en de organisatie een continue verbetering (borging) verder kunnen faciliteren.

Medewerkers

Wij richten ons op het ontwikkelen en stimuleren van medewerkers, dit wordt gerealiseerd door het betrekken van medewerkers in kerngroepen en door co-creatie. Daarnaast brengen wij de werkomstandigheden en omgeving van medewerkers in kaart. Dit om gerichte acties tot verbetering in co-creatie te kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door middel van medewerkerstevredenheid- en/of belevingsmetingen. Op basis daarvan worden verbeteracties in samenwerking met medewerkers opgezet.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

NIET AANKOMEN
Menucommissie

Voor de afdeling patiënten voeding binnen het OLVG is er een menucommissie opgezet. Deze commissie bestaat uit een geselecteerde groep hoog betrokken medewerkers, een medewerker van SiR Goodwill en een stagiair die onder begeleiding van SiR Goodwill staat. Binnen deze commissie worden periodiek de ontwikkelingen binnen verbeteracties besproken, vanuit het perspectief van de medewerker.

Kerngroep Patiënten Service punt

Binnen de afdeling Patiënten Service punt is er een kerngroep opgesteld. Het doel hiervan is de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren.

Complimentenkaarten

Binnen de afdeling schoonmaak van het OLVG heeft SiR Goodwill een belevingsmeting onder medewerkers van de verscheidene afdelingen uitgevoerd. Vanuit deze meting zijn er complimentenkaarten voor de schoonmaak medewerkers gemaakt. Het doel hiervan was om de relatie tussen medewerkers van verschillende afdelingen te versterken.

Het doel van deze acties is, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie te stimuleren, en de verbinding tussen management en medewerkers te versterken.  Organisaties en hun medewerkers worden duurzaam in een positieve verbetercultuur gebracht waarin medewerkers worden getraind en gecoacht in het betrekken van en focussen op de eindgebruikers.

Onze methode

Alles wordt door ons ingericht om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de eindgebruiker van een service. Wij maken gebruik van de patiënten- of klantenreis om een duidelijk beeld te scheppen van wat onze eindgebruiker ervaart en doormaakt. Continu verbeteren zit in ons bloed: wij houden dan ook altijd de Plan – Do – Check – Act cyclus aan. Wij gebruiken een meetinstrument om continu te kunnen meten in de vorm van kwantitatief- en kwalitatief onderzoek. Op deze manier is de stem van de eindgebruiker altijd leidend. 

SiR Intel wetenschap

SiR Intel, het Amerikaanse bedrijf dat de basis vormt voor SiRGoodwill’s werkwijze, heeft een wetenschappelijk onderbouwde manier geïntroduceerd. De basis wordt gevormd door co-creatie in relatie met klanttevredenheid en loyaliteit.

Wil je graag meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Volg ons op LinkedIn!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Bisschop Romerostraat 13
1447 ZV Purmerend
M +31(0)6 81 31 32 38
E eva@sirgoodwill.org